Vattenriket

Vattenriket syftar på området där Helge å mynnar ut i havet. I ett vidsträckt och flackt jordbrukslandskap finns det stora naturvärden och mycket att uppleva. Stora delar ligger under havsnivån och Sveriges lägsta punkt ligger nära sjukhuset i Kristianstad. Helge å passerar rakt igenom staden och når sedan Hammarsjön innan den mynnar ut i Östersjön.

Kring Hammarsjöns stränder breder betade strandängar ut sig och här trivs fåglar som gulärla, storspov, rödspov och sånglärka. I området har man återinplanterat vit stork som nu kan ses häcka fritt i landskapet. Det är även gott om rovfåglar och man ser ofta ryttlande tornfalk. Även lärkfalk och rödglada ses ofta. I vassarna trivs brun kärrhök, rördrom, sävsångare, rörsångare och sävsparv. I alsumpskogarna kan man möta mindre hackspett.

Stora delar av området är sandigt, inte minst närmast havet där en tallskog planterades i mitten av 1800-talet för att förhindra sandflykt, dvs att sanddynerna blåste in och täckte åkrarna innanför. Flera ovanliga arter är knutna till de sandiga miljöerna, här hittar man bl.a. den ovanliga fältpiplärkan, trädlärka och den vackra sandnejlikan, orkidéerna skogsknipprot och purpurknipprot, insekten läppstekel och strandpadda. Flera fjärilar trivs också på sandstäppen t.ex. svartfläckig blåvinge, rödfläckig blåvinge och väpplingblåvinge.

Det finns många besöksmål i Vattenriket längs de ca 30 km som Helge å slingrar sig från Torsebro krutbruk norr om Kristianstad till utloppet vid Gropahålet. En bra utgångspunkt är att besöka Naturum som ligger centralt i Kristianstad nära Tivoliparken. I kanten av ån växer här den ovanliga växten gullstånds. Här kan man även vintertid se kungsfiskare och utter i ån. Här hittar man också info om doldisen mal som finns i Hammarsjön.

Vill man uppleva strandängar så kan man besöka Lillö borgruin där man kan vandra ut på Isternäset längs Linnérundan som är en 6 km lång vandringsled vilken även passerar Naturum.

Vill man istället uppleva den regnskogsliknande miljön i ett alkärr så finns det lättvandrade spångar vid Ekenabben. Här hittar man även pampiga ekar med gott om fladdermöss samt ett fågeltorn med utsikt över en av Hammarsjöns vassar.

Vill man leta efter de arter som är knutna till sand och kanske kombinera med ett bad i havet så kan man besöka Friseboda naturreservat där även den planterade tallskogen har blivit så gammal att den har stora naturvärden och man hittar bl.a. signalarten tallticka på de snart 200-åriga stammarna.

Naturum som syns till vänster ligger nära stadskärnan.
En bro över Helge å binder samman Naturum och staden.
Gullstånds vid Naturum.
Utter
Mal
Lillö borgruin
Strandängar vid Lillö
Isternäset
Gulärla

Storspov
Sånglärka
Vit stork
Tornfalk
Lärkfalk
Brun kärrhök
Sävsångare
Sävsparv
Ekenabben
Alsumpskog, Ekenabben
Mindre hackspett
Tallticka vid Friseboda
Fältpiplärka
Trädlärka
Trädlärka
Sandnejlika
Läppstekel
Strandpadda
Svartfläckig blåvinge
Rödfläckig blåvinge
Väpplingblåvinge