Ulla Hau

Ulla Hau är ett sanddynsområde i det inre av Fårö. Här har en stor parabelformad dyn frusits i sin vandring genom att en tallskog planterats över området för drygt 100 år sedan. I de områden som fortfarande är öppna med blottad sand gräver myrlejonet sina trattformade gropar. I botten på dessa väntar sedan den för att fång myror som trillar ner i fällan. I den magra tallskogen hittar man växter som orkidéerna spindelblomster och knärot, linnea, ryl, monke, vitpyrola, tallört och den till gamla tallar knutna talltickan. Även svampen spetsvaxing och karaktärsgräset borsttåtel trivs i den magra sanden.

Några km öster om Ulla Hau ligger Fårö fyr och på vägen passeras Ava gård med den stora Avaeken som redan Linné beskrev som ett pampigt träd.

Myrlejongrop
Myrlejon
Myrlejon
Knärot
Linnea
Ryl
Monke
Vitpyrola
Tallört
Tallticka
Spetsvaxing
Borsttåtel
Avaeken
Avaeken