Muddus

Muddus nationalpark norr om Jokkmokk är en riktig pärla. Här kan man uppleva hur en riktig urskog ser ut. Månghundraåriga tallskogar (de äldsta tallarna är från 1200-talet) som bär spår av flera skogsbränder. Myrar breder ut sig och man kan vandra i området en hel vecka. Här finns det plats för lodjur, kungsörn, utter och björn. I gammelskogen möter du ofta lavskrika. Naturen har utvecklats utan mänsklig påverkan och växter, djur och fåglar är i balans. Rovfåglar som fjällvråk och tornfalk men även hökuggla, lappuggla och sparvuggla har hittat sin plats i ekosystemet.

På myrarna finns orre, sångsvan, storlom, brushane och trana och i skogen tjäder, gråspett och tretåig hackspett. Vanliga fåglar är talltita, rödstjärt och bergfink. Här finns även tallbit. Man hittar också svampar och lavar som gillar gammelskog t.ex. tallticka, gränsticka, granticka, rosenticka och garnlav. Orkidéerna norna, knärot och spindelblomster finns i skogen och man kan även se den stora makaonfjärilen. I tätare snår av fjällbjörk häckar blåhake.

I området finns en stor kanjon där vattnet från myrarna kastar sig nerför flera vattenfall bl.a. Askasfallet och Muddusfallet. En bra utgångspunkt för vandringen är entrén vid Skájdde i parkens sydvästra hörn.

Askasfallet till höger kastar sig ner mot kanjonen.
Kanjonen
Askasfallet
Lodjur
Kungsörn
Björn
Tornfalk
Hökuggla
Lappuggla
Sparvuggla
Storlom
Brushane
Tretåig hackspett
Tallbit
Rosenticka
Garnlav
Norna
Blåhake