Kvilleken

Kvilleken, eller Rumskullaeken är Europas största träd. Omkretsen är ca 15 meter och man räknar med att den är ca 1000 är gammal. Som de flesta ekar så är den ihålig och har bl.a. använts som vagnslider på 1900-talet. Nu är eken på retur och man brukar säga att en en växer i 300 år, lever i 300 år och dör i 300 år och Kvilleken är i fas 3.

Det är fascinerande att slå sig ner intill ett träd som var imponerande stort redan på 1400-talet och fundera över den utveckling som skett under trädets levnad.

På trädet kan man hitta en del ovanliga lavar som sotlav, gulpudrad spiklav och almlav. I betesmarken växer det nattviol och slåttergubbe och här trivs både klubbsprötad och bredbrämad bastardsvärmare. Andra fjärilar är pärlgräsfjäril, slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril och silversmygare.

Gulpudrad spiklav
Nattviol
Slåttergubbe
Klubbsprötad bastardsvärmare
Bredbrämad bastardsvärmare
Pärlgräsfjäril
Slåttergräsfjäril
Silversmygare