Hållnäskusten

Längs Upplandskusten så är landhöjningen tydlig. Här höjer sig landet med 7 cm på 10 år. Nya småvatten bildas hela tiden och även om den saktat av lite så finns det arter som trivs i de flacka miljöer med småvatten som bildats precis vid stranden. Bland hällkar och klippor trivs gölgroda. Den är akvatiskt, dvs den lever hela tiden i vatten och här är enda området i Sverige den finns naturligt sedan lång tid. Här hittar man även större och mindre vattensalamander.

Berggrunden är kalkrik och man kan hitta orkidén gulyxne i små kärr och i skogen finns det knärot, nästrot, tvåblad, skogsnycklar, skogsknipprot och guckusko. På strandängarna trivs rödbena och strandskata men även växterna ormtunga, låsbräken och havssälting.

Man kan parkera vid markerad parkering. Härifrån leder en stig på ca 1 km ut till en klippa vid havet, den s.k. Örnstenen. Det går även att nå området norrifrån vid Rödhäll.

Gölgroda
Större vattensalamander
Gulyxne
Knärot
Skogsnycklar
Guckusko
Rödbena
Ormtunga
Låsbräken
Havssälting