Granhults kyrka

Granhults kyrka är Sveriges äldsta träbyggnad, från 1217. Kyrkan är en timmerkyrka och endast ett fåtal av dessa finns kvar idag, de flesta blev ersatta av modernare stenkyrkor på 1800-talet men i Granhult så vägrade församlingsmedlemmarna detta och kyrkobyggnaden räddades till eftervärlden. Den ägs numera av en stiftelse men används till dop och vigslar sommartid.

I väggen på kyrkan finns ett s.k. hagioskop, dvs ett titthål. Genom detta kunde personer som inte fick vara med vid gudstjänsten följa densamma. Det kunde t.ex. vara personer med olika sjukdomar som spetälska mm. Hagioskopet är från tiden då kyrkan var katolsk.

Kyrkans äldre målningar har målats över på 1600- och 1700-talen men man känner ändå historiens vingslag när man sitter i en 800 år gammal träbyggnad.

Hagioskopet
En medeltida s.k. primklocka.