Färnebofjärden

Färnebofjärdens nationalpark är ett område med mycket stor variation. Dalälven har både lugna sjöliknande delar och forssträckor. Området ligger på gränsen mellan Gästrikland, Västmanland, Uppland och Dalarna. Området är även gräns för olika naturtyper då “limes Norrlandicus”, dvs gränsen mellan Norrlands flora och fauna och södra Sveriges. Här är t.ex. nordgränsen för ek och den nordliga slagugglan häckar i området.

Området har både sjö och myr och klövskog och barrskog. Delar svämmas även över vilket ger fina strandskogar. Bland asparna här trivs vitryggig hackspett. I älven kan man se utter och forsärla. Här finns också stora delar av hårklomossans förekomst i Europa. Den är helt beroende av att vattenståndet varierar och trädrötter och stenar ibland står under vatten. I gammelskogen finns spillkråka, sparvuggla, tjäder ock orkidén knärot. På granlågor kan man hitta grön sköldmossa och rosenticka. På myrarna kan man på torrfuror hitta varglav och här spelar även orre på våren. Både lo och björn finns i området.

Det finns många olika platser att utgå ifrån när man skall ut i området. En bra plats att börja på är vid forsen i Gysinge. I den gamla bruksmiljön finns ett Naturum och här finns också information om parken mm.

Gysingeforsen
Gysinge
Strandskog
Asp och björk
Eklöv
Slaguggla
Vitryggig hackspett
Utter
Forsärla
Hårklomossa
Spillkråka
Sparvuggla
Tjäder
Knärot
Grön sköldmossa
Rosenticka
Varglav
Orre
Lodjur
Björn