Danska fall

Danska fall har fått sitt namn av att i samband med Skånska kriget så stod ett stort slag vid Fyllebro 1676. I samband med detta så red delar av den danska hären ut på en bro uppströms som brast och platsen fick då sitt namn. Ån Assman har här en total fallhöjd på 36m.

Naturreservatet är mycket rikt på arter. I bokskogen trivs många svampar, lavar och mossor som koralltaggsvamp, mussellav, platt fjädermossa, guldlockmossa, fällmossa och i fuktiga partier dunmossa, fickpellia och klippskapania.

I det strömmande vattnet trivs kungsfiskare, forsärla och strömstare. En bit nedströms fallet kan man komma över östra sidan. Längs ån finns den invasiva arten gul skunkkalla. I området finns det fina promenadstigar genom den kuperade naturen med flera större åsar, sänkor och gropar. Det finns gott om död ved i form av lågor och stubbar och detta gynnar hackspettar som spillkråka, större hackspett och mindre hackspett. Andra fåglar man hör i bokskogen är stenknäck, bofink, svarthätta och grönsångare.

Koralltaggsvamp
Mussellav
Guldlockmossa
Dunmossa
Kungsfiskare
Strömstare
Forsärla
Gul skunkkalla
Spillkråka