Åsnen

Åsnen blev nationalpark 2018 och har mycket att erbjuda den som är på visit i Åsnen. Nationalparken består av tre tidigare naturreservat som knutits ihop. Det finns även många fina områden runt Åsnen utanför nationalparken.

Kärnan i området och den del med högst naturvärden är udden Bjurkärr där man möter en gammal ädellövskog med stort inslag av bok och ek. Här hittar man signalarter på träd som visar på höga naturvärden som lunglav, bokkantlav, bokvårtlav, rosa lundlav, svavelticka och den mycket ovanliga dalmatinerfläcken. På hösten hittar man gott om koralltaggsvamp på boklågor i området. En annan ovanlig svamp är igelkottröksvamp. De ovanligt raka ekarna som finns här kallas karolinerekar och sägnen säger att de kommer från ekollon som tagits hem av svenska soldater för 300 år sedan. Till Bjurkärr kommer man antingen genom att vandra från nationalparksentrén Sunnabron eller så parkerar man på den tidigare naturreservatsparkeringen inne vid Bjurkärr.

Lite längre söderut ligger Lunnabacken, en hembygdsgård från vilken man har en fantastisk utsikt över de södra delarna av sjön. Här är berggrunden grönsten vilket avspeglas i floran som är rik med blåsippa, vätteros och orkidén Sankt Pers nycklar. 2 km NO om Lunnabacken ligger Ellenäs. Ute på udden ligger den idag bäst bevarade ängsfruktodlingen i Åsnen. Åsnen har alltid varit en bra plats för äppelodling. Sjön ger ett bra lokalklimat och det speciella med ängsfruktodlingarna var att istället för vanlig gräsvall under träden så är det en slåtteräng med orkidéer och rik ängsflora.

På västra sidan av sjön ligger Trollberget som är en av nationalparkens tre “entréer”. Naturvärdena är inte så höga men själva Trollberget är sevärt med en blockgrotta längst in i en spricka i berget. De minsta kan t.o.m. krypa igenom berget. Här finns även en brygga ut i sjön. Den gamla järnvägsbanken som passerar här är en jättefin cykelled. Sträckan Ryd-Torne passerar många fina partier längs sjön. I närheten av Ulvön kan man se “Näckens badkar” som är en stenformation intill banvallen.

En bit söder om Trollberget ligger Toftåsa myr som är en tallmosse med vildmarkskänsla. Grova tallar och myrmark gör att man här möter en helt annorlunda naturtyp med myrväxter som rosling och hjortron och fåglar som orre, tjäder och trana. I fastmarksskogen finns stora bestånd av Smålands landskapsblomma linnea. På de gamla tallarna kan man se den ovanliga talltickan som man bara hittar på riktiga gammeltallar. I området kan man se både kungsörn och havsörn. Ute i sjön fiskar gärna storlom och fiskgjuse.

Ett måste när man besöker Åsnen är att åka till Husebymaden längst upp i NV. Här har man lagt en tidigare utdikad och torrlagd åkermark under vatten på nytt och på så sätt skapat en fin fågellokal. Från fågeltornet ser man bl.a. en skrattmåskoloni och skedand, årta, brun kärrhök och skäggdopping.

Vy över sydvästra delen av sjön.
Gammal strandvall, Bjurkärr.
Bjurkärr, entré vid gamla naturreservatsparkeringen.
Koralltaggsvamp i Bjurkärr
Bok, ek och tall i Bjurkärr.
Tall och bok vid Bjurkärr.
Karolinerek
Igelkottröksvamp
Bokvårtlav
Bokkantlav
Rosa lundlav
Dalmatinerfläck
Svavelticka
Utsikt vid Lunnabackens hembygdsgård
Lunnabackens hembygdsgård
Vätteros vid Lunnabackens hembygdsgård
Ellenäs, ängsfruktodling
Trollberget
Banvallen Ryd-Torne
Näckens badkar
Entré till Toftåsa myr vid banvallen Ryd-Torne
Tallticka vid Toftåsa myr
Pansarbarkstall i kanten av Toftåsa myr
Linnea
Rosling
Orre
Tjäder
Trana
Kungsörn
Havsörn, mobbad av två lärkfalkar
Storlom
Fiskgjuse
Husebymaden
Husebymaden
Skrattmås
Skedand
Brunand
Årta
Skäggdopping